Regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

WYDAWNICTWA „DRUGA STRONA POZNANIA” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia Internetowa Wydawnictwa „Druga Strona Poznania” działa pod adresem http://www.drugastronapoznania.pl, jest prowadzona przez Wydawnictwa „Druga Strona Poznania” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 55/2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000646816, której nadano numer NIP: 7792450046, numer REGON: 365860330 i zwana jest dalej Druga Strona Poznania.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Księgarni Internetowej Druga Strona Poznania, składania zamówień na produkty dostępne w Księgarni Internetowej, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Druga Strona Poznania podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę internetową http://www.drugastronapoznania.pl, kształtowały prawa i obowiązki Klienta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 4. Klient dokonujący zamówienia w Księgarni Internetowej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o jego zaakceptowanie przy składaniu zamówienia.
 5. Klient zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Księgarni Internetowej.

 

§ 2 Rejestracja oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu rejestracji w Księgarni Internetowej należy założyć konto Klienta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Księgarni Internetowej oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Po dokonanej rejestracji Klient ma możliwość  logowania się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. W celu likwidacji konta należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu: w temacie wpisując "proszę usunąć moje konto" lub w panelu klienta.
 4. Klient w celu złożenia zamówienia jest zobowiązany:

a) zalogować się do Księgarni Internetowej http://www.drugastronapoznania.pl, lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać produkt bądź produkty będące przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”;

c) wybrać sposób dostawy produktu;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) wybrać formę płatności - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” , w zależności od wyboru formy płatności. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” . W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności: przelew online, przelew bankowy, karta kredytowa.

 1. Księgarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane adresu mailowego w formularzu, które podane są przez Klienta, przez co zamówienie nie może być poprawnie zrealizowane.
 2. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości produktów zamawianych za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Księgarnia Internetowa ma prawo anulować zlecenie, w przypadku nieuregulowania płatności przez klienta w terminie 3 dni roboczych.
 4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili zapłaty za zamówiony produkt.
 5. Zmiany w zamówieniu są możliwe przez wysłanie maila na adres sklep@drugastronapoznania.pl w temacie „zmiana zamówienia“ lub w panelu klienta.

 

§ 3 Informacje o produktach

 

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Księgarni Internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronie Księgarni Internetowej zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy produktu.
 3. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów.
 4. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

§ 4 Informacje dotyczące wysyłki

 1. Termin wysyłki zakupionych produktów wynosi od 2 do 5 dni roboczych liczonych od daty uzyskania pozytywnej autoryzacji, czyli potwierdzenia dokonania płatności. Dni robocze, to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 2. W przypadku przedsprzedaży poszczególnych produktów, terminy dostaw są określane indywidualnie a informacja o tym znajduje się na stronie produktu. 
 3. W przypadku niedostępności zamówionych produktów Księgarnia Internetowa zawiadomi o tym Klienta za pośrednictwem podanego adres e-mail.
 4. Księgarnia Internetowa w terminie do 30 dni licząc od daty złożenia zamówienia zwróci uiszczoną kwotę, w sposób w jaki została dokonana płatność.
 5. Księgarnia Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Klienta w zamówieniu.
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki poleconej przez Klienta Księgarnia Internetowa będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
 7. Księgarnia Internetowa przyjmie zwróconą przesyłkę i nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania nieodebranej przesyłki zwróci dokonane przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zapłacie za towar. Księgarnia Internetowa ponosi koszty zwrotu nieodebranej przesyłki, z tym zastrzeżeniem, że zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszty odebrania zwrotu.

 

§ 5 Informacje dotyczące odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej drogą elektroniczną: e-mail: sklep@drugastronapoznania.pl (w temacie wpisując ,,odstąpienie od umowy”), listownie na adres: Wydawnictwa „Druga Strona Poznania”, ul. Jana Matejki 55/2, 60-770 Poznań (z dopiskiem na kopercie ,,odstąpienie od umowy”) lub w panelu klienta.
 3. Termin jest zachowany, gdy wysłana informacja o odstąpieniu od umowy ma miejsce przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Nieużywany i niezniszczony towar wraz z potwierdzeniem zakupu należy odesłać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy na adres: Wydawnictwa „Druga Strona Poznania”, ul. Jana Matejki 55/2, 60-770 Poznań wraz z dopiskiem ,,zwrot”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta bez podania przyczyny, Klient ponosi koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się umowę za niezawartą.
 7. Księgarnia Internetowa nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci wszystkie dokonane przez Klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Wydawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 6 Informacje dotyczące reklamacji wad produktów

 1. Jeśli otrzymany przez Klienta produkt posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Księgarnia Internetowa niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;

b) żądać wymiany produktów na wolne od wad albo usunięcia wady. Księgarnia Internetowa jest zobowiązana wymienić wadliwy produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Księgarnię Internetową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

c) zamiast zaproponowanego przez Księgarnię Internetową usunięcia wady Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad.

 1. Klient może zgłaszać reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki drogą (do wyboru): elektroniczną: e-mail: sklep@drugastronapoznania.pl (w temacie wpisując „reklamacja”) listownie na adres: Wydawnictwa „Druga Strona Poznania”, ul. Jana Matejki 55/2, 60-770 Poznań (z dopiskiem na kopercie „reklamacja”) lub w panelu klienta.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokument potwierdzający nabycie produktu, w szczególności powinno zawierać fakturę oraz potwierdzenie przelewu bankowego, a także opis wady produktu oraz oświadczenie o żądaniu w związku z reklamacją. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Następnie Księgarnia Internetowa niezwłocznie powiadomi Klienta o dalszym postępowaniu.
 3. W przypadku uznania przez Księgarnię Internetową reklamacji wadliwego produktu, Klient odsyła reklamowany produkt na własny koszt.
 4. Klient w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów odesłania produktu.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób a oferowany przez Księgarnię Internetową, nie jest ona wówczas zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 7 Dane osobowe

 1. W celu dokonania zakupu produktów na poprzez Księgarnię Internetową wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zamówień i zgoda na przetwarzanie przez Księgarnię Internetową danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwiać świadczenie usług przez Księgarnię Internetową.
 2. Księgarnia Internetowa przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Każdy Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny, ma zapewniony dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 5. Księgarnia Internetowa nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe niezbędne są wyłącznie do wystawienia faktury oraz wysłania zamówionego produktu.
 6. Zmiany w danych osobowych są możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres sklep@drugastronapoznania.pl w temacie „zmiana danych osobowych“ lub po zalogowaniu do Księgarni Internetowej Wydawnictwo „Druga Strona Poznania”.
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z niniejszym regulaminem.

 

 

Informujemy, że składając zamówienie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z polityką prywatności opublikowaną na Stronie Internetowej.

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Wydawnictwo „Druga Strona Poznania”. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Księgarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Wydawnictwa „Druga Strona Poznania” ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl